"phloem" in Spanish

QUICK TRANSLATIONS
"phloem" in Spanish
TRANSLATIONS & EXAMPLES
SYNONYMS
Synonyms (English) for "phloem":