"guango" in English

QUICK TRANSLATIONS
"guango" in English
guango{adjective}
TRANSLATIONS & EXAMPLES
guango{adjective}
guango(also: ancho)
baggy{adj.} (sweater, coat, trousers)