"astatine" in Spanish

QUICK TRANSLATIONS
"astatine" in Spanish
TRANSLATIONS & EXAMPLES
astatine{noun}
ástato{m} [chem.]
ástato{m} [chem.] (At)
SYNONYMS
Synonyms (English) for "astatine":